Definicje terminu e-learning


Zacznijmy od tego, co oznacza literka "e" w słowie e-learning. To skrót od angielskiego słowa "electronic", tłumaczony najczęściej jako "elektroniczne, elektroniczny". Samo "learning" to "uczenie się" i to "się" jest ważne, bowiem jedną z cech odróżniającą e-learning od innych form jest większy nacisk na samokształcenie.

E-learning to dosłownie "elektroniczne uczenie się" tak, jak "e-mail" to "elektroniczny list". A w literce "e" jest zawarta odpowiedź na pytania: "Jak się uczyć?" oraz "Jaka jest treść tej nauki?".


Tłumacząc ten termin w sposób najbardziej ogólny, to jest to całokształt różnego typu działań wspierających proces uczenia się przy wykorzystaniu technologii teleinformatycznych. W tej definicji mieszczą się różnorodne działania szkoleniowe (np. samokształcenie, wykłady online, dyskusje i praca grupowa online), prowadzone z użyciem różnych technologii i urządzeń (szkolenia w Internecie, na CD, urządzeniach przenośnych itp.). W e-learningu nowoczesne technologie są wykorzystywane na wszystkich etapach procesu nauczania, począwszy od planowania i tworzenia szkolenia, poprzez jego wdrażanie i dystrybucję, na zarządzaniu i ocenie efektów kończąc.

Cechy, które odróżniają tę formę od innych to (Wilkin, 2007):

  • przesunięcie akcentu z nauczania na samokształcenie,

  • inna rola szkoleniowca/trenera/nauczyciela,

  • odmienny sposób monitorowania procesu uczenia,

  • otwartość kształcenia, niezależność od miejsca i czasu,

  • elastyczność – jest więcej możliwości dopasowania się do odbiorcy/uczestnika kursu.


Kryteria podziału szkoleń e-learningowych

Rozwój e-learningu jest ściśle związany z rozwojem technologii informatycznych. 25 lat temu kurs elektroniczny to był zestaw 3,5 calowych dyskietek, 15 lat temu najczęściej odbywał się za pomocą poczty elektronicznej, a od 2005 roku jest związany z rozwojem społeczności internetowych. Więcej na temat generacji w e-learningu można przeczytać na tej stronie: http://halfanhour.blogspot.com/2012/02/e-learning-generations.html

Na rysunku zamieszczonym poniżej przedstawione są możliwości jakie dziś daje e-learning. Jest to jedna z wielu propozycji kategoryzacji jakie można spotkać w literaturze.

Kategorie opisane na rysunku nie są rozłączne tzn. mogą być wzajemnie powiązane. Na przykład szkolenia nieformalne mogą być przeprowadzane w formie pigułek wiedzy (i często się tak dzieje), a wśród szkoleń grupowych są również kurs z datą rozpoczęcia i zakończenia (tak jest np. na platformie Coursera http://www.coursera.org), jak i dostępne cały czas. Wykres obejmuje formy synchroniczne (uczestnicy uczą się w tym samym czasie, ale w różnych miejscach) jak i asynchroniczne (różny czas, różne miejsca).

Szkolenia grupowe online często nazywane są e-learningiem 2.0 w nawiązaniu do idei Web 2.0. Do e-learningu 2.0 (tak nazwanego i opisanego przez Stephena Downesa w 2005 roku w tym artykule: http://elearnmag.acm.org/featured.cfm?aid=1104968), nawiązuje koncepcja konektywizmu.

Augmentet reality to tłumacząc bezpośrednio na język polski rozszerzona rzeczywistość. Jest to połączenie rzeczywistych obrazów np. filmu i animowanych obrazów. Przykład takiej rzeczywistości można obejrzeć pod tym adresem: http://www.youtube.com/watch?v=Y5ywMb6SeGc

 

 

Licencja Creative Commons
Ten artykuł jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.